وبلاگicon
✿شگفت انگيز✿ܓܨ Wonderful ❤Phenomenal ☆

✿شگفت انگيز✿ܓܨ Wonderful ❤Phenomenal ☆
ღღ هــــــوای حوصله ابـــــریست ღღ ☆ باور كردني نيست اما حقيقت دارد ! وب شگفت انگیز اتفاقی نیست ..☆ 
قالب وبلاگ
دوستان عزیزم
مطالب جالب و خواندنی

غم انگیز وبلاگ دومم

شگفت انگیز اتفاقی نیست
[ ] [ ] [ احسان صحرایی ]

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 معماها و مشخصات نهج البلاغه

١.  نهج البلاغه داراي چند خطبه مي باشد؟

٢.  نهج البلاغه داراي چند نامه مي باشد؟

٣.  نهج البلاغه داراي چند حكمت می باشد ؟

۴ . طولاني ترين خطبه کدام است؟

۵.  کوتاهترين خطبه کدام است؟

۶.  طولاني ترين نامه کدام است؟

٧ . کوتاهترين نامه کدام است؟

٨.  طولاني ترين حكمت کدام است؟

٩.  کوتاهترين حكمت کدام است؟

١٠ . نهج البلاغه توسط چه کسي جمع آوري شده است؟

١١ . جمع آوري نهج البلاغه در چه سالي و چه ماهي به اتمام رسيده است؟

١٢ . آخرين جمله نهج البلاغه درباره چه موضوعي مي باشد؟

١٣ . يكي از صفات حسنه اي که حضرت علي  عليه السلام  در آثر خطبه ها به آن توصيه کرده و بر امام جمعه لازم است آن را در خطبه هاي نماز جمعه سفارش کند، کدام است؟

١۴ . نام قرآن چند بار در نهج البلاغه تكرار شده است؟

١۵ . عمده ترين بخشهاي نهج البلاغه بر چه عنصري پايه ريزي شده است؟

١۶ . چند آيه قرآن در نهج البلاغه آمده است؟

١٧ . در نهج البلاغه چند حديث نبوي ذکر شده است؟

 

جواب معماهاي مشخصات نهج البلاغه

ج ١ . نهج البلاغه داراي ٢۴١ خطبه مي باشد.

ج ٢.  نهج البلاغه داراي ٧٩ نامه مي باشد.

ج ٣.  نهج البلاغه داراي ۴٨٠ حكمت مي باشد.

ج ۴ . طولاني ترين خطبه، خطبه ١٩٢ مي باشد که به خطبه قاصعه مشهور است.

ج ۵ . کوتاهترين خطبه، خطبه ۶١ نهج البلاغه است، که در مورد خوارج مي باشد(لا تقاتلوا الخوارج ...)

ج ۶.  طولاني ترين نامه، نامه ۵٣ است، که مشهور به عهدنامه مالك اشتر مي باشد.

ج ٧.  کوتاهترين نامه، نامه ٧٩ است که خطاب به فرماندهان لشكرها مي باشد.

ج ٨.  طولاني ترين حكمت، حكمت ١۴٧ مي باشد که خطاب به آميل بن زياد نخعي فرموده است. کوچ « الرحيل و شيك » .  

ج ٩ . کوتاهترين حكمت، حكمت ١٨٧ مي باشد که درباره کوچ کردن از دنيا است

حلم و بردباري « الحلم عشيره » کردن(از دنيا) نزديك است! و حكمت ۴١٨ که درباره صبر و بردباري مي باشد قوم و عشيره است.

ج ١٠ . نهج البلاغه توسط سيد ابوالحسن محمدبن حسين الطاهر المناقب مشهور به سيد رضي(رحمه الله عليه) جمع آوري شده است.

ج ١١ .  جمع آوري نهج البلاغه در ماه رجب سال ۴٠٠ ه.ق به اتمام رسيده است.

.« اذا احتشم المؤمن اخاه فقد فارقه » :

ج ١٢ . آخرين جمله نهج البلاغه درباره دوست مي باشد آقا  مي فرمايد

به خشم آوردن و شرمنده ساختن دوست مقدمه جدايي از دوست است.

که مانع انجام همه گناهان است اشاره آرده « تقوي » ج ١٣ . در اآثر خطبه ها حضرت علي  عليه السلام  به است.

۴١ بار در نهج البلاغه ذکر شده است. (توضيح اينكه مراد فقط آلمه قرآن است) البته در « قرآن » ج ١۴ . نام و غيره. « آتابه » ،« آتاب الله » ،« آتاب » نهج البلاغه ازقرآن تعبيرات ديگري شده است مثلا

ج ١۵ . موعظه از مجموع ٢۴١ خطبه نهج البلاغه ٨۶ خطبه موعظه و يا لااقل مشتمل بر يك سلسله مواعظ آغاز مي شود و خطبه ١٩٢ که به خطبه قاصعه و خطبه « انتفعوا ببيان الله » است مانند خطبه ١٧۶ که با جمله

١٩٣ که به خطبه متقين معروف است. و از مجموع ٧٩ نامه در نهج البلاغه، ٢۵ نامه تماما موعظه و يا متضمن جمل ههايي در نصيحت و اندرز و موعظه است. مانند اندرز نامه آن حضرت به فرزند عزيزش امام مجتبي  عليه السلام  که نامه ٣١ مي باشد و فرمان معروف آن حضرت به مالك اشتر که طولاني ترين نامه ها

است(نامه ۵٣ ) و نامه ۴۵ آه همان نامه معروف آن حضرت به عثمان بن حنيف والي بصره است. و از مجموع ۴٨٠ حكمت موجود در نهج البلاغه تماما مشتمل بر پند، اندرز و نصيحت و موعظه مي باشد.

٨٧ آيه از ۴٣ سوره. . ج ١۶

١۶ حديث. . ج ١٧

 

معماهاي پيامبران

www.ehsan-news123.blogfa.com

 

١ . نام پيامبر اکرم  صلّي الله عليه و آله  چند بار در نهج البلاغه ذکر شده است؟

٢.  چهار پيامبر که در خطبه ١۶٠ به آن اشاره شده است کدامند؟

٣. به کداميك از پيامبران، خداوند حكومت بر جن و انس را به همراه نبوت عطا کرد؟

۴. نام پيامبري است که از ليف خرما زنبيل مي بافت و صاحب مزامير (زبور) بود و حضرت علي  عليه السلام  او را قاري بهشتيان معرفي مي کند؟

۵.  يكي از پيامبران که همسر و فرزند نداشت و نام آن در خطبه ١۶٠ ذکر شده است، کدام است؟

۶. پيامبري که سنگ را بالش خود مي کرد و لباس خشن مي پوشيد و حضرت علي  عليه السلام  آن را به عنوان اُسوه معرفي مي کند کيست؟

٧. کدام پيامبر بود که همراه برادرش و با عصا و لباس پشمي فرعون را به يكتاپرستي دعوت کرد؟

٨.  حضرت علي  عليه السلام  کدام يك از پيامبران را هم سخن خدا معرفی می کند

جواب معماهاي پيامبران

ج 1 -  51 بار مراد فقط محمد  صلي الله عليه وآله  است.

ج ٢.  حضرت محمد  صلي الله عليه وآله  ، حضرت موسي  عليه السلام  ، حضرت داود  عليه السلام  ، حضرت عيسي  عليه السلام

ج ٣.  سليمان بن داود. در خطبه ١٨٢ حضرت علي  عليه السلام  در ضمن توصيه به تقوي مي فرمايد: اگر آن را در اختيار مي گرفت، « سليمان بن داود » راهي به سوي بقاء يا جلو گيري از مرگ وجود داشت حتما چرا  که خداوند حكومت بر جن وانس را همراه نبوت ومقام بلند قرب ومنزلت الهي به او اعطا کرد.

[ ج ۴. حضرت داود  عليه السلام  .[ ١

ج ۵. حضرت عيسي  عليه السلام  .

ج ۶. حضرت عيسي  عليه السلام  .

[ ج ٧ . حضرت موسي با بردارش هارون.[ ٢

[ ج ٨. حضرت موسي  عليه السلام  .[ ٣

معماهاي زنان

www.ehsan-news123.blogfa.com

 

١. زني که حضرت علي  عليه السلام  لقب حماله الحطب(هيزم آش) را به او مي دهد کيست؟

٢. يكي از همسران پيامبر اکرم  صلي الله عليه وآله  است که از عاملان اصلي جنگ جمل بود؟

٣. حضرت علي  عليه السلام  چه کسي را بهترين زنان جهان معرفي مي کند؟

۴. زني را که حضرت علي  عليه السلام  در خطبه ١٩٢ هم راز و هم سنگر پيامبر اسلام  صلي الله عليه وآله  معرفي مي کند چه کسي است؟

۵. زني که حضرت علي  عليه السلام  در خطبه ٢٠٢ او را امانت رسول خدا  صلي الله عليه وآله  معرفي مي کند چه نام دارد؟

جواب معماهاي زنان

[ ج ١. ام جميله همسر ابولهب وخواهر ابوسفيان

 ج -2 - يكي از عاملان اصلي جنگ جمل بود. ،« عايشه »

ج ٣ . علي  عليه السلام  بهترين زنان جهان را فاطمه زهرا (س) معرفي مي کند.  ودر ضمن مقايسه خاندان رسول خدا ( صلي الله عليه وآله  )باخاندان ابوسفيان مي فرمايد: ] بهترين زنان جهان فاطمه (س) از ما است. ]« منا خير نساء العالمين »

ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الاسلام غير رسول الله ( صلي الله عليه وآله  ) » .(

ج ۴. حضرت خديجه (س ٣]« وخديجه وانا ثالثهما

اي پيامبر! امانتي که به من سپرده ) ،« ولقد استرجعت الوديه و اخذت الوديعه » .( ج ۵ . حضرت فاطمه (سبوديد هم اکنون باز داده شد).[ ۴

معماهاي حيوانات

www.ehsan-news123.blogfa.com

 

١.  نام حشره اي است که حجاج بن يوسف ثقفي بوسيله آن از دنيا مي رود؟

٢. حضرت علي  عليه السلام  همهمه فراريان از جنگ را تشبيه به صداي چه حيواني مي کند؟

٣. نام پرنده اي است که حضرت علي  عليه السلام  به عنوان شگفتيهاي آفرينش، در خطبه ١۵۵ ذکر مي کند؟

۴. نام چند پرنده در نهج البلاغه ذکر شده است؟

۵. نام چند حيوان در نهج البلاغه ذکر شده است؟

۶. نام چند حشره در نهج البلاغه ذکر شده است؟

٧.  يكي از زيباترين پرندگان است که حضرت علي  عليه السلام  در خطبه ١۶۵ به عنوان شگفتيهاي آفرينش ذکر مي کند؟

٨ . نام پرنده اي در نهج البلاغه است که اگر سرآش حرف اول آن را برداريم به نام يكي از حيوانات مي شود؟

٩. نام يكي از بزرگترين موجودات دريايي که در نهج البلاغه ذکر شده است چيست؟

١٠ . کوچكترين حيواني که در نهج البلاغه ذکر شده است نام ببريد؟

١١ . بزرگترين حيواني که در نهج البلاغه ذکر شده است  کدام است؟

١٢ . نام حشره اي است داراي حواسي نيرومند و دو دندان، که آفت زراعت براي کشاورزان مي باشد؟

١٣ . طاووس با نگاه به کدام يك از اعضاء بدنش به گريه مي افتد؟

١۴ . نام حيواني است در نهج البلاغه، که اگر از دو طرف خوانده شود به يك معنا است؟

١۵ . نام پرنده اي است در نهج البلاغه، که هنگام پرواز جوجه هايش به او چسبيده اند؟

١۶ . حضرت علي  عليه السلام  نامه اي را که براي سلمان فارسي نوشته اند دنيا را به چه حيواني تشبيه کرده است؟

١٧ . حضرت علي  عليه السلام  بزدلي و ترسويي اصحاب خود را در جنگ با اهل شام به چه حيواني تشبيه مي کند؟

و اگر دو حرف آخر آن را حذف کنيم « شخص                                                » ١٨ . نام پرنده اي که اگر دو حرف اول آن را حذف کنيم معناي است و در خطبه ١٢٨ ذکر شده است؟ « ناشنوايي » به معناي

است و اگر « آشكار کردن » ١٩ . نام پرنده اي است در خطبه ١۵۵ که اگر حرف اول آن را حذف کنيم به معناي حرف اول و دوم آن را حذف کنيم نام يكي از غذاهاي خوردني است که معمولا در ايام سوگواري پخته مي شود، و اگر حرف دوم آن را حذف کنيم نام يكي از شهرهاي استان سيستان و بلوچستان مي شود و اگر است؟ « پنهاني » حرف آخر آن را بيندازيم به معناي

 

جواب معماهاي حشرات، پرندگان و حيوانات

ج ١. خنفساء (سوسك)

[ تشبيه کرده است.[ ١ « سوسمار » ج ٢. حضرت علي  عليه السلام  همهمه فراريان جنگ را به صداي

[ ج ٣. خفاش.[ ٢

ج ۴. نام هشت پرنده در نهج البلاغه ذکر شده است که عبارتند از: کرکس، خفاش، طاووس، الاغ، خروس، عقاب، کبوتر، شترمرغ.

ج ۵. نام سيزده حيوان در نهج البلاغه ذکر شده است که عبارتند از: فيل، گرگ، اسب، گوسفند، شتر، سوسمار، نهنگ، افعي، کفتار، شير، گورخر، مار، بز.

ج ۶. نام سه حشره در نهج البلاغه ذکر شده است که عبارتند از: خنفساء(سوسك)، ملخ، عنكبوت.

يكي از زيباترين پرندگان است که در نهج البلاغه ذکر شده است. « طاووس » . ج ٧

مي شود. « الاغ » است که « آلاغ »

ج ٨. پرنده اي که اگر سرآش حرف اول آن را برداريم نام حيواني مي شود

بزرگترين موجودات دريايي است که در نهج البلاغه ذکر شده است. « نهنگ » . ج ٩

کوچكترين حيوان در نهج البلاغه مي باشند. « مورچه و پشه » . ج ١٠

[ بزرگترين حيواني است که در نهج البلاغه از آن نام برده شده است.[ ٣ « فيل » . ج ١١

حشره اي است داراي حواسي نيرومند و دندان تيز، که آفت زراعت براي کشاورزان « ملخ » . ج ١٢

[ مي باشد.[ ۴

[ به گريه مي افتد.[ ۵ « پاهايش » ج ١٣ . طاووس با نگاه به

[ نام دارد.[ ۶ « گرگ » ج ١۴ . حيواني که از دو طرف خوانده شود به يك معنا است

[ پرنده اي است که هنگام پرواز جوجه هايش به او چسبيده اند.[ ٧ « خفاش » . ج ١۵

[ تشبيه مي کند.[ ٨ « مار » ج ١۶ . اميرالمؤمنين علي  عليه السلام  دنيا را به

[ ج ١٧ . کفتار و سوسمار.[ ٩

ج ١٨ . کرکس.

ج ١٩ . خفاش.

 

امیدوارم مورد استفاده قرار گرفته باشد

و بدانید که نهج البلاغه چه کتاب مهم و جالبی است که به عنوان برادر قرآن از آن نام برده می شود

لطفاً از موضوعات وب و صفحه اصلی این وبلاگ شگفت انگیز دیدن کنید

و برای بهتر شدن آن نظر فراموش نشه .

اگه از مطالب این وب  خوشتون اومد نظر بدید

با تشکر از شما دوستان عزیز 

مدیر وبلاگ شگفت انگیز احسان

www.ehsan-news123.blogfa.com


موضوعات مرتبط در وب شگفت انگیز: دانستنیهای نهج البلاغه
برچسب‌ها: دانستنی های نهج البلاغه, نهج البلاغه شناسی, سوالات و خطبه های نهج البلاغه
[ ] [ ] [ احسان صحرایی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وب شگفت انگیز


( الله نور السماوات و الأرض )

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

جنگل به سلطانش مینازه...
بلاگفا هم به شگفت انگیز

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

وَ إِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ

بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُــوا الـــذِّكْرَ

وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا

هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

سلام دوست عزیز ممنون که این وبلاگ رو برای دیدن انتخاب کردید .
احسانم و به شما خیر مقدم می گویم .
-------------------------------------------
پیشنهاد دوستانه :
به جای اینکه وقت خود را برای خواندن و دیدن چندین وبلاگ جدید هدر دهید موضوعات و مطالب وب شگفت انگیز را چندین بار بخوانید !!!

ღღღღღღღღღღღღ

یادمان باشد اگر گل چیدیم،
عطر و برگ و گل و خار،
همه همسایه دیوار به دیوار همند..
-------------------------------------------
شعار وب شگفت انگیز :

من مسئول آنچه هستم ، که می گویم؟
نه آنچه که شما برداشت می کنید!!!

شگفت انگیز اتفاقی نیست .....

++++۞۞۞۞۞۞++++++


گلی خوشبوی در حمام روزی
رسید از دست محبوبی به دستم
بدو گفتم که مشکی یا عبیری
که از بوی دلاویز تو مستم
بگفتا من گلی ناچیز بودم
ولیکن مدتی با گل نشستم
کمال همنشین در من اثر کرد
و گرنه من همان خاکم که هستم

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞

آدما دو دسته هستن
اونایی که در جواب ِ “پاشو بریم” میگن کجا؟ و اونایی که میگن بریم. . .


۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞

بازدیدکنندگان عزیز لطفاً از مطالب پیشین ما دیدن کنید
در ضمن موضوعات وب احسان رو هم از دست ندید!!
و برای بهتر شدن وبلاگ شگفت انگیز
نظر فراموش نشه ............ ؟

___████__████_███
__███____████__███
__███_███___██__██
__███__███████___███
___███_████████_████
███_██_███████__████
_███_____████__████
__██████_____█████
___███████__█████
______████ _██
______________██
_______________█
_████_________█
__█████_______█
___████________█
____█████______█
_________█______█
_____███_█_█__█
____█████__█_█
___██████___█_____█████
____████____█___███_█████
_____██____█__██____██████
______█___█_██_______████
_________███__________██
_________██____________█
_________█
________█
________█
موضوعات وب احسان

 شگفت انگیز وبلاگ اصلیم

امکانات وب شگفت انگیز

shoeyb
جستجو در وب شگفت انگیز
بک لینک مدیر وبلاگ : احسان صحرایی